0

کنسانتره 5 درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی

این محصول شامل مکمل ویتامینی، مکمل معدنی، متیونین، لیزین، ترئونین، دی ویا مونوکلسیم فسفات، کولین کلراید، بیکربنات سدیم، سبوس گندم، آرد ذرت، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، توکسین بایندر، محرک رشد، مولتی آنزیم و سایر  افزودنی های مجاز است.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

این محصول شامل مکمل ویتامینی، مکمل معدنی، متیونین، لیزین، ترئونین، دی ویا مونوکلسیم فسفات، کولین کلراید، بیکربنات سدیم، سبوس گندم، آرد ذرت، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، توکسین بایندر، محرک رشد، مولتی آنزیم و سایر  افزودنی های مجاز است.

  • میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.
  • بهترین تاریخ مصرف تا شش ماه پس از تولید می باشد.

تذکر: کنسانتره دامیک فاقد نمک بوده و نمک باید بر اساس شیرینی و شوری آب مرغداری و تجربه به جیره اضافه گردد.

آنالیز کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی:

ترئونین0/49 %
سدیم0/54 %
فسفر قابل دسترس5/93 %
لیزین2/75 %
متیونین3/77 %
متیونین + سیستئین3/79 %
کلر0/89 %
کلسیم19/08 %
فروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵