0

کنسانتره 5 درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی A

این محصول شامل مکمل ویتامینی، مکمل معدنی، متیونین،لیزین،ترئونین، دی ویا مونوکلسیم فسفات،کولین کلراید،بیکربنات سدیم، سبوس گندم ،آرد ذرت ،کربنات کلسیم ،آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان ،توکسین بایندر ،محرک رشد ،مولتی آنزیم و سایر افزودنی های مجاز است.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

این محصول شامل مکمل ویتامینی، مکمل معدنی، متیونین،لیزین،ترئونین، دی ویا مونوکلسیم فسفات،کولین کلراید،بیکربنات سدیم، سبوس گندم ،آرد ذرت ،کربنات کلسیم ،آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان ،توکسین بایندر ،محرک رشد ،مولتی آنزیم و سایر افزودنی های مجاز است.

نکات تکمیلی کنسانتره 5 درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی A:

  • میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.
  • بهترین تاریخ مصرف تا شش ماه پس از تولید می باشد.

تذکر: کنسانتره دامیک فاقد نمک بوده و می بایستی نمک  بر اساس شیرینی و شوری آب مرغداری و تجربه به جیره اضافه گردد.

آنالیز کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی:

ترئونین0/40 %
سدیم0/53 %
فسفر قابل دسترس6/41 %
لیزین3/22 %
متیونین4/30 %
متیونین + سیستئین4/33 %
کلر0/96 %
کلسیم18/07 %

فروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵