0

ادجوانت کیلیترین

ادجوانت محلولی برپایه پلیمر طبیعی و گیاهی است که می تواند تاثیر جذب و عملکرد کود و سموم را بیشتر کند، علاوه بر این تمیز کردن سطح برگ و اندامهای هوایی و باز کردن روزنه ها سبب افزایش جذب و عملکرد کودها و سموم شیمیایی می شود.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  ادجوانت کیلیترین محلولی برپایه پلیمر طبیعی و گیاهی است که می تواند تاثیر جذب و عملکرد کود و سموم را بیشتر کند، علاوه بر این تمیز کردن سطح برگ و اندام های هوایی و باز کردن روزنه ها سبب افزایش جذب و عملکرد کودها و سموم شیمیایی می شود. 

  میزان مصرف به تنهایی دو در هزار لیتر و مخلوط آن با کودها و سموم شیمیایی و آویرا یک در هزار لیتر آب می باشد. این محصول برای نهاده زراعی و نهاده باغی قابل استفاده است.


   میزان مصرف به تنهایی دو در هزار لیتر و مخلوط آن با کودها و سموم شیمیایی و آویرا یک در هزار لیتر آب می باشد.  فروشنده

  زیست شیمی آزما رشد

  0 امتیاز از ۵