0

مکمل سفارشی

تیم فنی شرکت سهیل پارس الوند کیمیا آمادگی دارد تا با ارزیابی ترکیب جیره فارم های سراسر کشور و با هماهنگی مشاور یا کارشناس آن فرام نسبت به تنظیم ترکیب مکمل های ویتامین معدنی سفارشی برای آن فارم اقدام کند. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

تیم فنی شرکت سهیل پارس الوند کیمیا آمادگی دارد تا با ارزیابی ترکیب جیره فارم های سراسر کشور و با هماهنگی مشاور یا کارشناس آن فرام نسبت به تنظیم ترکیب مکمل های ویتامین معدنی سفارشی برای آن فارم اقدام کند. این محصول برای نهاده دامی قابل استفاده است.

در تنظیم این مکمل ها علاوه بر توجه ویژه به ترکیب پایه جیره فارم به شرایط یا مشکلات احتمالی فارم نیز توجه خواهد شد تا با ارائه مکمل ها علاوه بر توجه ویژه به ترکیب پایه جیره فارم به شرایط یا مشکلات احتمالی فارم نیز توجه خواهد شد تا با ارائه مکمل پرشیا ویت سفارشی تیم فنی فارم را در رسیدن به شاخص های عملکردی مطلوب تر یاری رساند.

دام هدف: 

مطابق صفارش مصرف کننده

مدت و نحوه نگهداری مکمل سفارشی:

6 ماه پس از تولید - در جای خشک و خنک نگه داری شود.

میزان مصرف مکمل سفارشی:

طبق توصیه مشاور تغذیه