0

پودر چربی پرشیافت (ویژه خوراک شتر)

 استفاده از منابع پودر چربی محافظت شده (پرشیافت) باعث بهبود عملکرد شتر می شود. این مکمل های چربی برای شترهای شیرده و آبستن مناسب می باشد.


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پرورش شتر در کشور ما سابقه دیرینه دارد و نیاکان ما از دیرباز، از گوشت، پشم و شیر شتر استفاده می کردند. به دلیل وجود تفاوت های مورفولوژیک در معدهی چند قسمتی شتر، این گونه ی جانوری از نشخوارکنندگان حقیقی جدا شده است. (نشخوار کننده کاذب Pseudoruminants) 

در تغذيه نوین شتر، مصرف منابع چربی توصیه می شود. خوراک شتر بطور معمول دارای مقادیر کمی چربی است که کمتر از میزان نیاز شتر برای تامین انرژی و اسیدهای چرب ضروری و غیرضروری) می باشد. همچنین قابلیت هضم و جذب روغن های مواد خوراکی مرسوم مورد استفاده کم می باشد. بنابراین استفاده از منابع پودر چربی محافظت شده (پرشیافت) می تواند باعث بهبود عملکرد شتر شود. این مکمل های چربی برای شترهای شیرده و آبستن مناسب می باشد.

مزایای پودر چربی پرشیافت (ویژه خوراک شتر):

  • تهیه شده از منابع با کیفیت روغن گیاهی و حیوانی (Blended Fat) جهت تامین پروفایل مناسبی از اسیدهای چرب
  • سرشار از اسیدهای چرب ضروری غیراشباع با چند پیوند دوگانه (PUFA) و عدم تاثیر برمحیط شکمبه 
  • غنی شده با ویتامین های محلول در چربی(A ,D3 ,E) 
  • سهولت مخلوط نمودن با جیره به دلیل حالت گرانولی محصول 
  • سهولت حمل و انبارداری و عدم خطر اکسیداسیون 
  • ثبات کیفیت و ترکیب محصول 
  • عاری بودن از باکتری و میکروارگانیسم های مضر
  • قابلیت هضم زیاد %۹۰ 
  • تولید ملی

میزان مصرفگرم در روز
خالص (سیلور)100-300
کلسیمی پایه100-300
امگا 350-100