0

کامپوچای کیلیترین

کامپوچای در موارد بسیاری استفاده از میکروارگانیسم های مفید در ساخت و فرآوری کودهای آلی و اثرات شگفت انگیز کودهای آلی تخمیر شده بر حاصلخیزی خاک و رشدمحصول مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  کامپوچای در موارد بسیاری استفاده از میکروارگانیسم های مفید در ساخت و فرآوری کودهای آلی و اثرات شگفت انگیز کودهای آلی تخمیر شده بر حاصلخیزی خاک و رشدمحصول مورد بررسی قرار گرفته است. 

  اثرات حاصل بر رشد گیاه به طور غیراختصاصی به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله تاثیر محیط مغذی میکروارگانیسم ها و فعالیت های اصلاحی میکروارگانیسم هابرروی خاک و اثرات غيرمستقيم متابولیت های سنتز شده از طریق سنتز میکروبی هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی.

  ویژگی های کامپوچای کیلیترین:

  با عملکردی بسیار مشابه در خاک و بر مبنای یک سیستم و متد استاندارد و ایمن، میکروارگانیسم های موثر و مفید از یک سو سبب تجزیه مناسب و تخمیرتمام انواع مواد آلی از جمله پهن و فضولات دام و طیور، زباله شهری و بقایای گیاهی و جانوری و تبدیل آنها به کمپوست باکیفیت عالی و از سوی دیگر تصفیه و پاکیزگی فاضلاب و زباله ها از پاتوژن ها و عوامل بیماریزای محیطی، مانع تولید شیرابه می شوند.

  طبق نظر کارشناس می توانید میزان استفاده از کامپوچای را تعیین نمایید. کامپوچای را می توان به صورت یک لیتر در ۲۵۰ کیلوگرم استفاده نمود.

  فروشنده

  زیست شیمی آزما رشد

  0 امتیاز از ۵