0

پارس باف (جایگزین جوش شیرین)

پارس باف (PARS BUF) حافظ تعادل الکترولیت شکمبه جایگزین مناسب جوش شیرین است. پارس باف ترکیبی منحصر به فرد است، که در دامنه اي از pH هم در شکمبه و هم در روده کارایی دارد. همچنین، می تواند به صورت آهسته ترکیبات بافری و قلیایی کننده را به محیط شکمبه اضافه کند و علاوه بر کمک به حفظ تعادل الکترولیتی این اطمینان حاصل مي شود که مواد بافري و قلیایی کننده در داخل شکمبه به صورت تدریجی آزاد شوند.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  مواد شیمیایی زیادی تاکنون به عنوان بافر در تغذیه نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده از بافرهای مثل بی کربنات سدیم و بی کربنات پتاسیم فقط می توانند اسیدیته شکمبه را خنثی کنند. در حالی که ترکیباتی وجود دارند که علاوه بر خنثی کردن اسیدیته سبب افزایش pH شکمبه نیز می شوند .

  پارس باف ترکیبی منحصر به فرد است، که در دامنه اي از pH هم در شکمبه و هم در روده کارایی دارد. همچنین، می تواند به صورت آهسته ترکیبات بافری و قلیایی کننده را به محیط شکمبه اضافه کندو علاوه بر کمک به حفظ تعادل الکترولیتی این اطمینان حاصل مي شود که مواد بافري و قلیایی کننده در داخل شکمبه به صورت تدریجی آزاد شوند.

  ویژگی های پارس باف:

  • pH و ظرفیت بافری بیشتر
  • دارای اثرات سریع و طولانی مدت
  • حلالیت مناسب در شکمبه
  • قابلیت جایگزینی با سایر بافرها

  ناثیر بر pH شکمبه:

  در حالت مطلوب ترکیب بافری باید در زمان تولید بیشترین مقدار اسید در شکمبه آزاد شود و انتشاری مداوم برای پیشگیری از افزایش پروتون های آزاد (ناشی از تخمیر) و غلظت زیان با H مثبت (ناشی از هضم) را فراهم کنند.

  تاثیر بر سرعت عبور مایعات از شکمبه:

  • بالا رفتن غلظت اسمزی مایع شکمبه و انتشار آب از دیواره شکمبه موجب افزایش سرعت عبور مایعات از شکمبه می شود.
  • هر چه مقدار عناصر معدنی محلول در خوراک بیشتر باشد، فشار اسمزی مایع شکمبه افزایش یافته و در نتیجه سرعت عبور خوراک از شکمبه افزایش می یابد.

  مکانیسم عمل ترکیبات بافری در شکمبه: 

  به طورکلی ظرفیت بافری یک بافر بیانگر میزان توانایی باقر برای مقاومت در برابر تغییر پذیری pH است. با افزایش غلظت بافر در محیط، ظرفیت بافری آن بالاتر می رود. ظرفیت بافری را به صورت میلی آئی والان H مورد نیاز برای کاهش pH از ۷ به ۵ محاسبه می کنند.

  ظرفیت خنثی سازی این اسید ترکیبات بافری و قلیایی کننده می تواند به طور معنی داری با تفاوت در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن تغییر کند. برخی بافرها یا قلیایی کننده ها ظرف چند دقیقه پس از ورود به شکمبه حل می شوند و برخی دیگر به آرامی حل شده به طوریکه تا حد زیادی پیش از حل شدن از شکمبه عبور می کنند.

  ویژگی های بیکربنات سديم:

  بیکربنات سديم علاوه بر قیمت بالا، تنها در خنثي کردن اسید شکمبه تاثیرگذار است و اثری بر خنثی کردن اسید در روده ندارد. همچنین افزودن سطوح بالای بیکربنات سديم به جیره سبب افزایش غلظت سدیم خون و کاهش غلظت پتاسیم خون خواهد شد و از این طریق تعادل الكتروليتي بدن دام را برهم می خورد. 

  لازم به ذکر است، ۴ ساعت پس از مصرف خوراك حداکثر تولید و تجمع اسیدهای چرب در شكمبه اتفاق مي افتد و در صورت استفاده ار بی کربنات سدیم و با توجه به نرخ تور بالاي مایع شکمبه ممکن است، غلظت آن در شکمبه به طور چشمگیری ۴ ساعت پس از مصرف خوراك کاهش یابد و نقش آن در کنترل pH کمرنگ شود

  اگرچه استفاده از ترکیبات بافری و قلیایی کننده در تغذیه دام از مدت ها پیش مرسوم شده، اما شمار محدودی بافرکه متداول ترین آن ها بیکربنات سديم است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. لذا، می توان از ترکیباتی با کارایی همسان اما ارزان تر در تغذیه نهاده دامی بهره برد.