0

پرشیا فت پلاس

این محصول پودر چربی محافظت شده بوده و مخصوص دام های شیری و پرواری می باشد.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  این محصول پودر چربی محافظت شده بوده و مخصوص دام های شیری و پرواری می باشد.

  ویژگی های پرشیا فت پلاس:

  • سرشار از امگا ۹ ( اولئیک اسید)
  • افزایش تشکیل میسل و بهبود قابلیت هضم چربی در دستگاه گوارش 
  • انتقال انرژی بسمت ذخایر بدنی و کاهش افت اسكور بدنی 
  • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ امتیاز بدنی پس از زایش 
  • غنی سازی شیر با امگا ۹ و کاهش مشکلات قلبی - عروقی در انسان

  مزایای استفاده از پرشیا فت پلاس:

  • حفظ امتیاز بدنی ( BCS) پس از زایش و اوج شیردهی
  • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ اسکور و تامین اسیدهای چرب ضروری (PUFA) 
  • کاهش مشکلات متابولیکی از طریق کاهش مقاومت به انسولین 
  • حمایت بیشتر از درصد چربی شیر 
  • افزایش قابلیت هضم چربی 
  • کاهش اثرات تنش گرمایی 
  • سهولت حمل و انبارداری و کاهش خطر اکسیداسیون 
  • تولید ملی

  میزان مصرفگاوها و تلیسه‌های آماده زایشگاوهای تازه‌زاگاوهای پر تولیدگاوهای متوسط تولیدگوساله‌های پروارگوسفند و بزاسب بالغ
  گرم در روز/ هر راس100-250300-600400-1000200-500100-40020-5050-100