0

مکمل پرشیا ویت دام کوچک (گوسفند و بز)

تغذیه روزانه ۵ تا ۲۰ گرم مکمل "پرشیا ویت دام کوچک" به ازای هر رأس گوسفند و بز داشتی یا بره و بزغاله در حال رشد یا پروار عمده نیازهای ویتامینی و معدنی را تأمین و موجب افزایش باروری و دو قلوزایی و کاهش تلفات خواهد شد. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مکمل پرشیا ویت دام کوچک ( گوسفند و بز) است. روند پرشتاب توسعه و صنعتی شدن سیستم های پرورش دام کوچک در کشور و نیز ورود نژادهای خارجی به کشور طی سال های اخیر لزوم توجه بیشتر به تأمین احتياجات مواد معدنی و ویتامینی آن ها را پر اهمیت تر کرده است. 

مکمل "پرشیا ویت دام کوچک" ترکیب مکمل ویتامینی معدنی است که در بالانس آن به احتياجات گله های گوسفند و بز در شرایط پرورش مرتعی یا نیمه متمرکز توجه ویژه شده است. 

تأمین نیازهای ویتامینی و معدنی گله های داشتی و پرواری گوسفند و بز یکی از الزامات افزایش بهره وری و سودآوری است. با توجه به اینکه در گله های گوسفند و بز عمده نیازهای غذایی از طریق چرا تأمین می شود، کمبودهای ویتامینی و معدنی بسیار رایج است. 

لذا تغذیه مکمل ویتامینی و معدنی در این گله ها راهکار مناسبی برای تأمین این مواد مغذی است. 

تغذیه روزانه ۵ تا ۲۰ گرم مکمل "پرشیا ویت دام کوچک" به ازای هر رأس گوسفند و بز داشتی یا بره و بزغاله در حال رشد یا پروار عمده نیازهای ویتامینی و معدنی را تأمین و موجب افزایش باروری و دو قلوزایی و کاهش تلفات خواهد شد. 

موارد و مزایای مصرف مکمل پرشیا ویت دام کوچک (گوسفند و بز): 

  • گوسفند و بز 
  • تأمین نیاز کامل ویتامین ها و مواد معدنی در دوره پرورش و پروار 
  • بهبود رشد تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری زا 
  • بهبود نرخ باروری میش و بز 
  • بهبود عملکرد رشد و پروار در بره و بزغاله 

مدت نگهداری: ۶ ماه پس از تولید 

نکته: لطفا در جای خشک و خنک نگهداری شود.

مزیت محصول: تامین احتیاجات گله ها به ویژه در شرایط پرورش مرتعی یا نیمه متمرکز

میزان مصرف: 

  • روزانه ۱۵ تا ۲۰ گرم به ازای هر رأس گوسفند و بز بالغ

  • روزانه ۵ تا ۱۰ گرم به ازای هر رأس بره و بزغاله ( طبق توصیه مشاور تغذیه دام گله)