0

پرشیا ویت ویژه گاوهای انتظار زایمان - آنیونیک

در مکمل "پرشیا ویت" از ویتامین نیاسین که نقش کوآنزیمی در بسیاری از فرآیندهای حیاتی مانند تنفس میتوکندریایی، متابولیسم کربوهیدراتها، لیپیدها و اسیدهای آمینه دارد استفاده شده است. با توجه به آغاز آزادسازی چربی از بافت آدیپوز، نیاسین جهت پیش گیری کبد چرب در این دوره مؤثر خواهد بود.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیا ویت ویژه گاوهای انتظار زایمان - آنیونیک است. 

  دوره انتقال (Transition Period) حساس ترین و پرتنش ترین مرحله در چرخه شیردهی گاوهای شیری است. عمده ناهنجاری های متابولیکی ریشه در این دوره دارد و آماده سازی گاو جهت گذر ایمن از این دوره، مهمترین هدف مدیریت تغذیه در دوره انتظار زایش (Close-up) است.

  در مکمل "پرشیا ویت آنیوینک ویژه دوره انتظار زایش" علاوه بر تأمین میزان کافی مواد معدنی و ویتامین های معمول به تأمین عنصر کم نیاز ولی پر اهمیت کروم نیز توجه شده است. 

  کروم در کمپلکسی که عامل تحمل گلوکز نام دارد، نقش ساختاری دارد. این کمپلکس گیرنده های انسولین را تحریک و در نتیجه پاسخ سلول ها را نسبت به انسولین از طریق افزایش اتصال این هورمون به گیرنده های خود در سلول های هدف افزایش می دهد. با توجه به زیست فرآهمی کم فرمهای معدنی کروم در ساخت مکمل "پرشیا ویت" از فرم کمپلکس کیلات آلى این عنصر استفاده شده است که زیست فراهمی بالایی دارد.

  در مکمل "پرشیا ویت" از ویتامین نیاسین که نقش کوآنزیمی در بسیاری از فرآیندهای حیاتی مانند تنفس میتوکندریایی، متابولیسم کربوهیدراتها، لیپیدها و اسیدهای آمینه دارد استفاده شده است. با توجه به آغاز آزادسازی چربی از بافت آدیپوز، نیاسین جهت پیش گیری کبد چرب در این دوره مؤثر خواهد بود.

  جیره های معمول در گله های گاو شیری ایران و البته بسیاری از نقاط جهان دارای سطوح بالای کاتیون هایی چون پتاسیم و سدیم است که با القای آلکالوز متابولیکی، پیش ساز بروز تب شیر خواهد بود. مکمل "پرشیا ویت" ویژه گاوهای انتظار زایش دارای میزان بالای آنیونهای مؤثر در کاهش تعادل کاتیون - آنیون است (DCAB=-۷۵۰۰ mEq/Kg). 

  موارد مصرف پرشیا ویت ویژه گاوهای انتظار زایمان - آنیونیک: 

  • برای گاوهای آماده زایش از سه هفته قبل زایش 
  • تأمین نیاز کامل ویتامین ها و مواد معدنی دوره قبل زایش
  • کاهش بروز بیماری های متابولیک حین زایش مانند کتوز و کبد چرب 
  • تقویت سیستم ایمنی حین زایش 
  • جلوگیری از هیپوگلایسمی، تب شیر و جفت ماندگی

   مدت نگهداری: ۶ ماه پس از تولید در جای خشک و خنک نگهداری شود.

  مزیت محصول: تامین میزان کافی ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه مواد معدنی کم نیاز

  میزان مصرف

  روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم به ازای هر رأس گاو آماده زایش ( بر طبق توصیه مشاور تغذیه دام گله)