0

پودر چربی پرشیافت پلاس

پودر چربی پرشیافت پلاس سرشار از امگا ۹ ( اولئیک اسید) پودر چربی محافظت شده و مخصوص دام های شیری و پرواری می باشد. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پودر چربی پرشیافت پلاس سرشار از امگا ۹ ( اولئیک اسید) پودر چربی محافظت شده و مخصوص دام های شیری و پرواری می باشد. 

ویژگی های پودر چربی پرشیافت پلاس:

 • افزایش تشکیل میسل و بهبود قابلیت هضم چربی در دستگاه گوارش 
 • انتقال انرژی بسمت ذخایر بدنی و کاهش افت اسکور بدنی 
 • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ امتیاز بدنی پس از زایش 
 • غنی سازی شیر با امگا ۹ و کاهش مشکلات قلبی - عروقی در انسان

مزایای استفاده از پودر چربی پرشیافت پلاس:

 • حفظ امتیاز بدنی ( BCS) پس از زایش و اوج شیردهی 
 • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ اسکور و تامین اسیدهای چرب ضروری (PUFA) 
 • کاهش مشکلات متابولیکی از طریق کاهش مقاومت به انسولین 
 • حمایت بیشتر از درصد چربی شیر 
 • افزایش قابلیت هضم چربی 
 • کاهش اثرات تنش گرمایی 
 • سهولت حمل و انبارداری و کاهش خطر اکسیداسیون 
 • تولید ملی

میزان مصرف:

 • گاوها و تلیسه های آماده زایش: 100 - 250 گرم
 • گاوهای تازه زا: 300 - 600 گرم
 • گاوهای پرتولید: 400 - 1000 گرم
 • گاوهای متوسط تولید: 200 - 500 گرم
 • گوساله های پروار: 100 - 400 گرم
 • گوسفند و بز: 20 - 50 گرم
 • اسب بالغ: 50 - 100 گرم