0

پرمیکس سوپرمیت

پرشیا میکس مجموعه کنسانتره های درصدی مخصوص دام است که براساس آخرین دستاوردهای تحقیقاتی علم تغذیه تنظیم شده است. در تنظیم ”پرشیا میکس“ حداکثر توجه به تأمین ویتامین ها و مواد معدنی، افزودنی ها، بافرها بخشی از نیاز مکمل های چربی و پروتئینی کنسانتره شده است.


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پرشیا میکس مجموعه کنسانتره های درصدی مخصوص دام است که براساس آخرین دستاوردهای تحقیقاتی علم تغذیه تنظیم شده است. در تنظیم ”پرشیا میکس“ حداکثر توجه به تأمین ویتامین ها و مواد معدنی، افزودنی ها، بافرها بخشی از نیاز مکمل های چربی و پروتئینی کنسانتره شده است. 

استفاده از این کنسانتره ها به راحتی و به صورت ۱۰ درصد کنسانتره (۱۰۰ کیلو در یک تن کنسانتره) و صرفا با خرید نهاده های اصلی در فارم موجب بهبود مدیریت تغديه فارم پرشیا میکس می شود. 

بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی، تقویت سیستم ایمنی و کاهش ناهنجاری های متابولیکی درفارم بدلیل تأمین مداوم و متناسب مواد مغذی از مزایای مصرف کنسانتره های درصدی پرشیامیکس است.

100 کیلو در یک تن کنسانتره شیری و پروار