0

پرمیکس جنرال

پرشیاویت جنرال (متوسط تولید- گاوخشک- تلیسه-گوساله-گوسفندوبز) مکمل "پرشیا ویت جنرال" ترکیب مکمل ویتامینی معدنی است که در بالانس آن به سهولت مصرف در گله توجه ویژه ای شده است. این مکمل می تواند در گاوهای متوسط تولید، گاوهای خشک، کل دوره پرورش گوساله و تلیسه، پروار بندی ها و گله های گوسفند و بز مورد استفاده قرار گیرد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیاویت جنرال (متوسط تولید- گاوخشک- تلیسه-گوساله-گوسفندوبز) مکمل "پرشیا ویت جنرال" ترکیب مکمل ویتامینی معدنی است که در بالانس آن به سهولت مصرف در گله توجه ویژه ای شده است. این مکمل می تواند در گاوهای متوسط تولید، گاوهای خشک، کل دوره پرورش گوساله و تلیسه، پروار بندی ها و گله های گوسفند و بز مورد استفاده قرار گیرد.

  تأمین نیازهای ویتامینی و معدنی گروه های غیرشیرده بخصوص گوساله ها و تلیسه ها در گله های گاو شیری یکی از مهمترین اهداف مدیریت تغذیه طی دوره پرورش است. کم توجهی به تأمین این نیازها علاوه بر تعویق رشد و افزایش سن اولین زایش موجب کاهش عملکرد تولید طی دوره شیردهی خواهد شد. تغذیه روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم مکمل "پرشیا ویت جنرال" عمده نیازهای ویتامینی و معدنی گاوهای متوسط تولید را تأمین خواهد کرد (یک درصد کنسانتره شیرده). 

  همچنین تغذیه ۷۰گرم از این مکمل برای تلیسه ها و گاوهای خشک توصیه می شود (۲ تا ۳ درصد کنسانتره پرورشی). همچنین تغذیه روزانه ۳۰ تا۵۰ گرم مکمل پرشیا ویت جنرال در گوساله های ماده در حال رشد موجب بهبود سرعت رشد و افزایش سلامت و کاهش تلفات طی دوره پرورش می شود (۲درصد استارتر یا کنسانتره پرورشی). 

  متأسفانه عموما طی دوره پرواربندی توجهی مناسبی به تأمین نیازهای ویتامینی و معدنی گوساله ها یا بره ها نمی شود و از این طریق بخشی از خوراک بدلیل کمبود ریز مغذی ها هدر خواهد رفت. بهبود سرعت رشد و افزایش بازده لاشه از طریق تأمین حداکثر نیازهای ویتامینی و معدنی گوساله های نر پروار با تغذیه روزانه ۳۰ تا ۵۰ گرم مکمل "پرشیا ویت جنرال" میسر خواهد بود. 

  تأمین نیازهای ویتامینی و معدنی گله های داشتی و پرواری گوسفند و بز یکی از الزامات افزایش بهره وری و سودآوری است. با توجه به اینکه در گله های گوسفند و بز عمده نیازهای غذایی از طریق چرا تأمین می شود، کمبودهای ویتامینی و معدنی بسیار رایج است. لذا تغذیه مکمل ویتامینی و معدنی در این گله ها راهکار مناسبی برای تأمین این مواد مغذی است. 

  تغذیه روزانه ۱۰ تا ۱۵ گرم مکمل "پرشیا ویت جنرال" به ازای هر رأس گوسفند و بز داشتی یا بره و بزغاله در حال رشدیاپروار عمده نیازهای ویتامینی و معدنی را تأمین و موجب افزایش باروری و دو قلوزایی و کاهش تلفات خواهد شد.

  موارد مصرف پرمیکس متوسط تولید: 

  • گاوهای متوسط تولید 
  • تأمین نیاز کامل ویتامین ها و مواد معدنی در دوره پرورش تلیسه 
  • بهبود رشد در گوساله ها و تلیسه ها 
  • تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری زا 
  • بهبود نرخ باروری تلیسه 
  • افزایش سرعت رشد گوساله های نر پروار 
  • بهبود عملکرد رشد و پروار در گوسفند و بز

  مدت نگهداری پرمیکس متوسط تولید: 

  ۶ ماه پس از تولید در جای خشک و خنک نگهداری شود

  میزان مصرف: 

  • روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم به ازای هر رأس گاومتوسط تولید 
  • روزانه ۷۰ گرم به ازای هر رأس گاوخشک و تلیسه 
  • روزانه ۳۰-۵۰ گرم به ازای هر رأس گوساله ماده و نر 
  • روزانه ۱۵ گرم به ازای هر رأس گوسفند و بز (طبق توصیه مشاور تغذیه دام گله)