0

کنسانتره تخمیری ویژه ماهی (ProbioMix-F)

کنسانتره تخمیری ویژه ماهی غنــی از پروبیوتیک های اختصاصی ماهیـــان و متابولیت های حاصل از فعالیت آنها می باشد. پروبیوتیک های اختصاصی مورد استفاده در این محصول توسط گروه تحقیــق و توسعه جداســازی، ارزیابـــی و شناسایی شــده اند. استفــاده از این محصول میتواند به طـور چشمگیـــری راندمان رشد و ضریب تبدیل را بهبود داده و درصـــد تلفات را در استخرهای پرورش ماهــی کاهش دهد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

کنسانتره تخمیری ویژه ماهی غنــی از پروبیوتیک های اختصاصی ماهیـــان و متابولیت های حاصل از فعالیت آنها می باشد. پروبیوتیک های اختصاصی مورد استفاده در این محصول توسط گروه تحقیــق و توسعه جداســازی، ارزیابـــی و شناسایی شــده اند. استفــاده از این محصول میتواند به طـور چشمگیـــری راندمان رشد و ضریب تبدیل را بهبود داده و درصـــد تلفات را در استخرهای پرورش ماهــی کاهش دهد.

مهمترین اثرات مفید ProbioMix-F:

  • بهبود راندمان تولید و کاهش تلفــات
  • تحریک رشد میکروارگانیسم هـای مفید و کمک به استقرار آنها در دستگاه گوارش
  • جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم هـای بیماری‌زا
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • بهبود قابلیت هضم خوراک از طریــق تحریک تولید آنزیم هـــای گوارشـــی
  • بهبود قابلیت جذب خوراک از طریـق تحریک رشـد و تمـایز پرزهــــای روده
  • جذب و حذف مـایکوتوکسین هـــای موجود در خوراک

ویژگــی های ProbioMix-F:

  • مقاوم به حرارت و فشار ایجاد شده در حین فرآوری خوراک
  • مقاوم به شوری آب

موارد مصرف: ماهیان پرورشی

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگــراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

بسته بندی: کیســـه های ۲۵ کیلویـــی ســه لایه

میزان مصـرف: ۱ تا ۲ کیلو در تن جیرهفروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵