0

کنسانتره تخمیری ویژه میگو (ProbioMix-S)

کنسانتره تخمیری میگو از پروبیوتیکهای اختصاصی میگو و متابولیت های حاصل از فعالیت آنها تشکیل شده است. این پروبیوتیک های اختصاصی با داشتن اثرات هم افزایی از طریق مجموعه ای از مکانیزم ها، رشد، وزن گیری و ضـریب تبدیـــل را بهبود داده و میزان تلفات و تولید گازهای سمی را به طـور چشمگیــری کاهــش می دهند.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

کنسانتره تخمیری میگو از پروبیوتیکهای اختصاصی میگو و متابولیت های حاصل از فعالیت آنها تشکیل شده است. این پروبیوتیک های اختصاصی با داشتن اثرات هم افزایی از طریق مجموعه ای از مکانیزم ها، رشد، وزن گیری و ضـریب تبدیـــل را بهبود داده و میزان تلفات و تولید گازهای سمی را به طـور چشمگیــری کاهــش می دهند.

مهمترین اثرات مفید ProbioMix-S:

  • افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کاهــش تلفـــات و افزایـــش مقاومت در برابـــر بیماری ها
  • کمــک به پاکســـازی آب و جلوگیـــری از تکثـــیر میکروارگانیســـم های بیمــــاری زا
  • افزایش جذب مواد مغذی از طریق بهبود مورفولوژی روده با افزایش طول ویلای و عمق کریپت ها
  • افزایش کیفیت آب از طریق کاهش متابولیت های سمی نظیر آمونیاک، نیتریت، نیتـــرات و سولفیـــد هیـــدروژن
  • کاهش مواد آلی استخر

ویژگـــی های ProbioMix-S:

  • مقاوم به حرارت و فشار ایجـاد شـــده در حین فرآوری خوراک
  • مقاوم به شـــوری آب

موارد مصرف: میگو

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگــراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

بسته بندی: کیســـه های ۲۵ کیلویـــی ســه لایه

میزان مصـرف: ۱ تا ۲ کیلو در تن جیره


فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵