0

پرمیکس ویژه دوره انتقال

مقدار مصرف: روزانه 1000 گرم پرمیکس ویژه دوره انتقال به ازای هر رأس گاو شیری


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

ترکیبیات:

بیوتین
ترکیبات خوش خوراک کننده
موننسین
نیاسین محافظت شده دامی
پیش ساز گلوکز
کروم آلی
کولین محافظت شده دامی

مقدار مصرف: روزانه 10۰0 گرم پرمیکس ویژه دوره انتقال به ازای هر رأس گاو شیری


فروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵