0

کنسانتره غنی شده 5% ویژه میگو (UltraMix-S)

مکمل خوراکی اولترامیکس- اس (UltraMix-S) به عنوان نسـل جدیدی از مکمل های پیشرفته خوراک، از مجموعه کاملی از مواد معدنی-آلی (روی، مس، منگنز، آهــن، کبالت …) مورد نیاز میگو جهت رفع نیازهای رشد (تعادل اسمزی، پوست اندازی و ساخت آنزیم ها و هورمون ها)، محرک های رشد مانند ال کارنیتین، آنتی اکسیدان ها، محــرک های اشتها مانند بتائین، آمینواسیدها (متیونین و لیزین)، ویتامین های محلول در آب و چربی، پری بیوتیک ها (فروکتو الیگوساکـــارید، زایلو الیگوســـاکارید و مانان الیگوساکاریــد)، پروبیوتیک ها و ترکیبات گیاهی معطر جهت افزایش جذب میگو به غذا تشکیل شده است. 

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

تغذیه یکی از مهترین ارکان صنعت پرورش میگو می باشد زیرا تامین کامل احتیاجـات غذایی می تواند بهبود رشد، کاهش تلفات، افزایش راندمان و کاهش هزینـه های تولیــد را بـه ارمغان آورد. 

مکمل خوراکی اولترامیکس- اس (UltraMix-S) به عنوان نسـل جدیدی از مکمل های پیشرفته خوراک، از مجموعه کاملی از مواد معدنی-آلی (روی، مس، منگنز، آهــن، کبالت …) مورد نیاز میگو جهت رفع نیازهای رشد (تعادل اسمزی، پوست اندازی و ساخت آنزیم ها و هورمون ها)، محرک های رشد مانند ال کارنیتین، آنتی اکسیدان ها، محــرک های اشتها مانند بتائین، آمینواسیدها (متیونین و لیزین)، ویتامین های محلول در آب و چربی، پری بیوتیک ها (فروکتو الیگوساکـــارید، زایلو الیگوســـاکارید و مانان الیگوساکاریــد)، پروبیوتیک ها و ترکیبات گیاهی معطر جهت افزایش جذب میگو به غذا تشکیل شده است. 

مجموعه این ترکیبات از طریق بهینه سازی فرآیندهای متابولیکی سلولی و بافتی به طـور چشمگیری در سلامت دستگاه گــوارش، تقویت سیستم ایمنی و بهبود راندمان تولیدمثل موثر بوده، و در نتیجه بهبود ضریب تبدیل، کاهش تلفات، افزایش راندمان رشد، تولید و کنتـرل تنش های حرارتی، مدیریتـی و تغذیه ای را به دنبال خواهد داشت. که این امــر حداکثـر سودآوری و بازده اقتصادی را برای پرورش دهندگان میگو به همراه دارد.

مهمترین اثرات مفید UltraMix-S:

 • بهبود مصرف خوراک و بهبـــود رشـــد
 • بهبود راندمان و کاهش هزینه های تولید
 • افزایش ترشح آنزیم های گوارشی، بهبود هضم و جذب مواد غذایی
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنــی و کاهـــش تلفــــات
 • افزایش مقاومت میگو در مقابل استرس های ناشـی از بیماری ها، تراکم و تنش های دمایی
 • جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم های بیمـاری زا در استخرهای پرورش میگو
 • جلوگیــری از تشکیـــل بیوفیلــــم در استخــــرها
 • بهبود کیفیت آب استخرهای پرورش میگو و کاهــش نیاز به تعویض آن
 • کاهش عوارض ناشی از سموم قارچی و عناصر سنگین
 • کاهش نیاز به اکسیژن با جلوگیری از تجمع رسـوب و عوامل بیماری زا در کف استخر
 • بهبود راندمان تولید مثـــل در میگوهـــای مولــــد

مورد مصرف: میگو

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵تا ۲۵ درجه سانتیگــراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

بسته بندی: کیســـه های ۲۵ کیلویـــی ســه لایه

میزان مصـرف: ۵۰ کیلــو در تن جیره

فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵