0

یونیک پرو انترولایف

پروبیوتیک ها مکمل های غذایی هستند که با ایجاد تعادل میکروبی در روده آثار سودمندی برای حیوانات دارند و یا به عبارت دیگر پروبیوتیک ها بافت های میکروبی زنده ای هستند که با افزودن به جیره سلامتی و عملکرد حیوان را افزایش می دهند.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پروبیوتیک ها مکمل های غذایی هستند که با ایجاد تعادل میکروبی در روده آثار سودمندی برای حیوانات دارند و یا به عبارت دیگر پروبیوتیک ها بافت های میکروبی زنده ای هستند که با افزودن به جیره سلامتی و عملکرد حیوان را افزایش می دهند.

  افزودن میکرواگانیسم های مشخص به خوراک موجب تغییر تعادل میکروبی و کاهش استقرار میکروارگانیسم های نامطلوب در دستگاه گوارش می شود. 

  برای تهیه و تولید پروبیوتیک مناسب جهت حداکثر بهره وری و عملکرد طیور، بایستی گونه هایی از باکتری استفاده شود که :

  • از میزبان منشا گرفته باشد.
  • بیماری زا نباشد.
  • گرم مثبت باشد.
  • به بافت پوششی یا مخاط روده بچسبد.
  • واکنش های سیستم ایمنی را تعدیل کند.
  • سویه مشخص داشته باشد.
  • نسبت به آنزیم لیپاز و پپسین مقاوم باشد.
  • زنده و پایدار باشند.

  تولید مواد مهار کننده نظیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و سایر مواد ضد میکروبی که انتخاب سويه خاص می شود برای مثال با کاهش میزان PH بدون کاهش میکروفلورای مفید روده موجب تولید اسید لاکتیک و پراکسید هیدروژن می شود. 

  حذف بالقوه میکروب های بیماری زا یا پیشگیری از چسبیدن آنها به غشای مخاطی روده به وسیله تکثیر سره پروبیوتیک ها باکتری اسید لاکتیک سدی در مقابل سایر میکروارگانیسم های روده تشکیل می دهد. موکوپلی ساکاریدها و سایر مواد مخاطی که بعضی از باکتری های اسید لاکتیکی تولید می کنند این خط دفاعی را تشکیل می دهد.

  مواد تشکیل دهنده یونیک پرو انترولایف: 

  • انتروکوکوس فاسیوم 
  • پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی 
  • استرپتوکوکوس ترموفیلوس 
  • لاكتوباسیلوس بولگاریکوس 
  • لاكتوباسیلوس رامنوسوس 
  • لاكتوباسیلوس پانتاروم 
  • لاکتوباسیلوس کازئی

  مزایای استفاده از یونیک پرو انترولايف:

  • کاهش تولید سموم
  • تحریک ایمنی در روده: لایه مخاطی حاوی باکتری های عمده از فلور اصلی و ایمنوگلوبين ها است. از دیگر آثار مفید باکتری های اسید لاکتیکی بر حیوان میزان افزایش میزان ایمنی غیر اختصاصی است. 
  • اثر بر شرایط فیزیک و شیمیایی روده: برای مثال pH پتانسیل اکسیداسیون و احیا را تغییر داده، شرایط رشد باکتری های نامطلوب را محدود می کند. 
  • اثر بر متابولیسم اسیدهای صفراوی و سپس تحریک جذب چربی 
  • اثر بر بافت پوششی روده 
  • بهبود قابلیت جذب 
  • بهبود ضریب تبدیل مواد غذایی 
  • کاهش عفونت های دستگاه گوارش ( از جمله دفع دان زنده ) 
  • کاهش صدمات ناشی از استرس 
  • کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها 
  • کاهش آلودگی سالمونلایی ( تخم مرغ ، لاشه و فضولات) 
  • کاهش تلفات

  میزان مصرف (گرم در هر تن خوراک):

  طیور تخمگذار و مادربوقلمون و شترمرغطیور گوشتی
  1 الی 28 روزگی: 5001 الی 28 روزگی: 500از ابتدا تا 28 روزگی
  29 روزگی تا تولید: 30028 الی 60 روزگی: 400از 28 روزگی تا پایان دوره
  شروع تولید تا انتهای دوره پیک: 50060 روزگی تا انتهای دوره: 300
  بعد از پیک تا انتهای دوره تولید: 300