0

کنسانتره غنی شده با مخمر (Yeasta-Mix)

کنسانتره غنی شده با مخمر آریانا (Yeasta-Mix) محصول منحصر به فــردی است که از تخمیر ذرت، کنجاله سویا، گندم، سبوس و یا جو توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه حاصـل می شود که دارای جمعیت حداقل 10 به توان 8 سلول زنده مخمر در هر گرم کنسانتره غنی شده می باشـد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

کنسانتره غنی شده با مخمر آریانا (Yeasta-Mix) محصول منحصر به فــردی است که از تخمیر ذرت، کنجاله سویا، گندم، سبوس و یا جو توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه حاصـل می شود که دارای جمعیت حداقل 10 به توان 8 سلول زنده مخمر در هر گرم کنسانتره غنی شده می باشـد. 

استفــاده از این محصول در جیره غذایی نشخوارکنندگان از طریق مکانیسم هایی نظیر تسریع رشـد شکمبه، تکامل فلور میکروبی شکمبه، تنظیم pH، کاهش جمعیت باکتری های بیماری زا، کاهــش تولیـد متان، کاهش تولید آمونیاک، کاهش تولید اسید لاکتیک، افزایش تولیــد اسیدهـــای چـرب فرار، افزایش تجزیه پذیری فیبر، افزایش نسبت اسید استیک به پروپیونیک و افــزایش فعالیت سیستـــم ایمنی می تواند ضریب تبدیل، تولید شیر، تولید پروتئین، چربی شیر و طول عمر اقتصـــادی گله را بهبود دهد.

اجزای تشکیل دهنده Yeasta-Mix:

 • مخمر ساکارومایسس سرویزیه فعال با جمعیت حداقل ۱۰ به توان ۸ ســلول در هـر گـرم مــــاده حامــل
 • متابولیت های میکروبــی (ترکیبات آنتی اکسیدانـــی، آنزیــم ها، اسیدهــای آلـی)
 • ترکیبات پری بیوتیک (فروکتو الیگوساکارید، زایلوالیگوســـاکارید، مانان الیگوســـاکاریـــد)
 • ماده حامل (ذرت، گلوتن، گندم، سبوس و جو)

مهمترین اثرات مفید Yeasta-Mix:

 • بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمـان تولیــد
 • کنترل pH شکمبــه و افزایش قابلیت هضـــم بخش فیبری خوراک
 • بهبود فعالیت آنزیمی در دستگــاه گــوارش و افزایش هضم و جذب مواد مغذی
 • بهبود کیفیت و کمیت شیر و گوشت تولیـدی
 • کاهش اثرات ناشـــی از تنش هـــای دمایـــی بیماری ها و استرس های محیطی
 • جذب و حذف عناصر سنگین و سموم قارچی (مایکوتوکسین ها)
 • تسریع توسعه و تکامل شکمبه در گوساله های شیرخوار
 • کاهش لنگش درگله

مورد مصرف: نشخوارکنندگان

شرایـط نگهـداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

ارائه شده در کیسه هـای سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمـی

میزان مصرف توصیه شده بر اساس نتایـج تحقیقات اخیر تعیین گردیده است، اگر چه این مقادیر بر اساس شرایط گلـــه و استرس های محیطـــی می توانند افزایــش یابند.


فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵