0

مخمر هیدرولیز شده (Yeasto-Lyz)

کنسانتره غنی شده با مخمر هیدرولیز شده آریانا (Yeasto-Lyz) محصول منحصـر به فـــردی است کـــه از هیدرولیز مخمر ساکارومایسس سرویزیه حاصل شده و حاوی عصاره مخمـر، دیواره سلـــولی مخمـــر، مانان الیگوساکاریدها، بتا گلوکان ها، آنزیم ها، اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی می باشد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  کنسانتره غنی شده با مخمر هیدرولیز شده آریانا (Yeasto-Lyz) محصول منحصـر به فـــردی است کـــه از هیدرولیز مخمر ساکارومایسس سرویزیه حاصل شده و حاوی عصاره مخمـر، دیواره سلـــولی مخمـــر، مانان الیگوساکاریدها، بتا گلوکان ها، آنزیم ها، اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی می باشد.

  مخمر هیدرولیز شده آریانا (Yeasto-Lyz) محصول منحصـر به فـــردی است کـــه از هیدرولیز مخمر ساکارومایسس سرویزیه حاصل شده و حاوی عصاره مخمـر، دیواره سلـــولی مخمـــر، مانان الیگوساکاریدها، بتا گلوکان ها، آنزیم ها، اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی می باشد. 

  این ترکیبات با داشتـن اثرات هم افزایی از طـــریق تحریک رشد پروبیوتیک ها، کمک به استقرار فلور میکروبــی مفیــد در دستگاه گوارش، غیرفعال کردن میکروارگانیسم های بیماری زا و ممانعت از کلونیزه شـدن آن ها، کاهـش اسیدیته روده، بهبود رشد و تمایز پرزهای روده، تحریک تولید آنزیم ها و اسیدهای چرب فرار و مهار عناصر سنگین و مایکوتوکسین ها، فعالیت سیستم ایمنی، رشد، ضریب تبدیل و به طور کلی سلامت و راندمان تولید را در حیوانات مزرعه ای، حیوانات خانگی و آبزیان بهبود می دهند.

  اجزای تشکیل دهنده مخمر هیدرولیز شده (Yeasto-Lyz):

  • مخمر ساکارومایسس سرویزیه هیدرولیز شده
  • مانان الیگوســـاکاریـــدها و بتاگلـــوکـــان های میکروبی و گیاهی
  • متابولیت های میکروبی (ترکیبات آنتی اکسیدانی، آنزیم ها و اسیدهای آلی)
  • مواد حامل کنسانتره ای

  مهمترین اثرات مفید مخمر هیدرولیز شده (Yeasto-Lyz):

  • بهبود ضریب تبدیل و افــزایش راندمــــان تولــــید
  • افزایـش جمعیت میکروارگانیســـم های مفیــــد در دستگاه گوارش
  • کاهش جمعیت میکروارگانیســم های بیمــــاری زا به ویژه سالمونلا و ای کولای در دستگـــاه گوارش
  • بهبودعملکرد سیستم ایمنی از طریق افزایـــش تولیـد ایمنـــوگلوبولین ها و افزایش تیتر ناشی از واکسیناسیــون
  • توسعه پرزهای روده (افزایش طول ویلای و عـمـــق کریپت ها) و در نتیجه افزایش سطح جذب مواد مغذی
  • بهبود فعالیت آنزیمی در دستگاه گوارش و افزایـش هضم و جذب مواد مغذی
  • بهبود کیفیت و کمیت تولید (تخم مرغ، شیر، گوشت)
  • کاهش اثرات ناشی از تنش های دمایی، بیمـاری ها و استرس های محیطی
  • جذب و حذف عناصر سنگین و سمـــوم قارچـــی (مایکوتوکسین ها)

  مورد مصرف: دام، طیور، آبزیان، اسب و حیوانات خانگی

  شرایـط نگهـداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

  ارائه شده در کیسه هـای سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمــی

  میزان مصرف توصیه شده براساس نتایج تحقیقات اخیرتعیین گردیده است، اگرچه این مقادیر بر اساس شرایط گله و استرس های محیطی می توانند افزایش یابند.

  فروشنده

  شرکت دانش بنیان آریانا

  0 امتیاز از ۵